Общи условия по договор за покупко-продажба на стоки на територията на Република България

ТИПОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на "ДИЗАЙНГРУП" ООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, к-с "Славейков", бл.55, вх. П-Р Партер, Ид. номер:102096484,ид.номер по ДДС:BG102096484 представлявано от Стела Калчева Калчева относно покупко-продажба на стоки, доставката на които се извършва от „ДИЗАЙНГРУП" ООД.
 
 

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

Чл.1. С тези Общи условия на договора между "ДИЗАЙНГРУП" ООД наричано по-долу "ПРОДАВАЧ", и неговите крайни потребители, наричани по-долу "КУПУВАЧИ" се уреждат условията и реда за покупко-продажба на стоки  на територията на Република България.
Чл.2. Тези Общи условия са задължителни за ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.
Чл.3. КУПУВАЧИ на стоките, предлагани от "ДИЗАЙНГРУП" ООД могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България.
 

РАЗДЕЛ II

Услуги, предоставяни от Продавача при покупко-продажба и доставка на стоките

Чл.4. Доставката на стоката се извършва до склада на Продавача. Огледа и приемането на стоката се извършва в склада на Продавача в присъствието на двете страни и/или на упълномощени техни представители. Двете страни определят техни представители, в случай, че не могат лично да се явят в деня на доставката. В случай, че Купувачът не дойде да приеме стоката лично или чрез упълномощен представител в тридневен срок от уведомяването му, че доставката е налична в склада на Продавача, се счита, че Купувачът е приел стоката без възражения.
Чл.4.1. В случай на неявяване от страна на Купувача и/или Негов представител за приемане на стоката, Купувача заплаща цена за съхранение в склада на Продавача определена на 6 лв. за кв.м. заета площ за всеки ден.
Чл.5.  Цената на доставката не включва транспортни разходи за  превоз на стоката до обект на Купувача. 
Чл.5.1. В случай, че КУПУВАЧЪТ желае стоката да бъде транспортирана до неговия обект с осигурен транспорт на Продавача, Купувачът се задължава да заяви желанието си да използва транспорт на Продавача в момента на уведомяването му за датата на доставка на стоката или минимум три дни преди датата на доставката. В този случай Купувачът е длъжен да заплати транспортирането на стоката. Цената на транспортната услуга следва да бъде заплатена от Купувача в момента на възлагането. 
Чл.5.2. В случай на заявено желание за транспорт задължението на Продавача се изчерпва с доставката на стоката до обекта на Купувача.
Чл.5.3. При доставка на стоката с транспорт на Продавача, Купувачът става собственик в момента на доставяне на стоката до мястото, посочено от Купувача. 
Чл.6. Във всички случаи предаването на стоката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от  страните по настоящия договор или от упълномощените техни представители.
Чл.6.1.При всички положения Купувачът се задължава да направи проверка на количеството и качеството на доставената стока в момента на получаването й. Той може да направи възражения относно количеството и качеството в момента на приемане на стоката, като направените възражения се вписват в приемо-предавателния протокол.
Чл.6.2. При наличието на явни недостатъци и дефекти на стоката, дължащи се на действие на Продавача, Купувачът има право да иска:
            - замяна или отстраняването им от Продавача за сметка на последния;
            - в случай, че стоката не може да бъде заменена с друга, както и не може да бъде възстановена в предишното си състояние, Купувачът има право да си избере друга стока от артикулите, предлагани от Продавача, чиято продажна цена да е равностойна  на продадената стока; 
Чл.7. В случай, че Купувачът желае стоката да му бъде доставена с куриер, същият заявява изрично коя куриерска агенция ще ползва, като отговорността на Продавача относно стоката е до момента на предаване на стоката на съответната куриерска агенция.
 
 

РАЗДЕЛ III. 

Гаранция на стоките

Чл.8. Гаранционният срок на стоките е 6 месеца и започва да тече от момента на приемането на стоката от страна на Купувача.
Гаранцията обхваща основните технически характеристики на стоката, дадени от производителя, но не включва дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на стоката, наднормено натоварване или употреба в разрез с техническите характеристики на стоката.
Чл.8.1. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:
Чл.8.1.1. Всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание от Купувача.
Чл.8.2. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:
Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
-при несъответствие между данните и документите и самата стока или опит за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер и пр.;
-когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж от Купувача или от упълномощено от него лице; 
-когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение;
-при причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, удар, въздействие на температура, влага или други външни фактори, предмети, растения, животни и др.;
-при използване на стоката не по предназначение;
-Гаранцията отпада при смяна на собственика.
За реализиране на гаранционната отговорност, Продавачът се съгласява да посредничи на Купувача пред завода-производител относно гаранцията на стоките.
Гаранционна отговорност за доставените стоки от Продавача е в пълния обем  даден от производителя.

РАЗДЕЛ IV

Права и задължения на страните

Чл.9. Продавачът се задължава да достави описаната стока в своя складова база в гр. Бургас, южна промишлена зона, складова база „Лесекспорт", след авансово плащане, като за готовността си да предаде стоката уведоми Купувача писмено, по телефона или по електронна поща. Срокът се удължава в случаите на форсмажор и/или възникнали административни пречки, независещи от Продавача. 
Чл.10. Продавачът се задължава да предаде на Купувача заявените от него стоки по вид, качество и количество и със съответната търговска марка, като всяка доставка се извършва с приемо- предавателен протокол.
Чл.11. Купувачът се задължава да:
Чл.11.1. заплаща редовно, изцяло и в срок задълженията си в договорените срокове и размери;
Чл.11.2. да уведомява незабавно Продавача за всички промени в регистрацията на фирмата, седалището и адреса на управление, представляващите и управляващите лица с техните адреси, да уведомява незабавно за случаите на започнала процедура по обявяване в несъстоятелност, ликвидация или на обявяване в неплатежоспособност от банка или друго юридическо или физическо лице, както и за всички други обстоятелства относно правния статут и финансовото състояние на Купувача.

РАЗДЕЛ V

Отговорност и Неизпълнение

Чл.12. Продавачът не поема задължения и не носи отговорност относно техническите характеристики, издадени от завода производител за конкретната продукция.
Чл.13. Ако Продавачът не достави стоката до 7 /седем/ работни дни след изтичането на уговорения срок, той изпада в забава и дължи неустойка в размер на 0,1% за всеки ден забава върху цената на стоката, като сумата на неустойката не може да е повече от 10 % от стойността на недоставената стока по Договора.
Чл.14. При неплащане на която е да е от уговорените суми по настоящия договор Купувачът дължи неустойка в размер на:
          За суми до 5000 лв. 50 лв. за всеки ден забава, след десетия ден забава;
          За суми над 5000 лв.  100 лв. за всеки ден забава, след десетия ден забава;
          При забава повече от 30 дни Продавачът има право да развали договора, да задържи всички платени до момента суми и да се разпореди със стоката на когото намери за добре и при условия каквито прецени. В този случай, Купувачът няма право на каквито и да било претенции към Продавача. 
Чл.15. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

Раздел VI. 

Прекратяване на Договора

Чл.16. Настоящият договор се прекратява:
Чл.16.1.  с изтичане срока на договора и изпълнение на всички задължения на страните;
Чл.16.2.  по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
Чл.16.3.  при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

РазделVII.

Други Условия

Чл.17. Страните по този договор могат да го изменят или допълват само по взаимно съгласие, изразено писмено, при възникване на обстоятелства, в резултат на които договорът засяга законните интереси на някоя от тях.
Чл.18. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.
Чл.18.1. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
Чл.18.2. В случай, че Купувачът не е уведомил Продавача за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес. 
 

РАЗДЕЛ VIII

Решаване на спорове

Чл.19. Споровете между Продавача и Купувача се решават чрез непосредствени преговори между тях. Страните изразяват съгласие, че всички спорове породени от договора или отнасящи се до него, включително споровете породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение, прекратяване, както и облигационните отношения породени от прекратяването, ще бъдат решавани, с отделно писмено споразумение, както и чрез процедура по медиация, като за целта страните ще ангажират конкретен медиатор или медиатори, а когато това се окаже невъзможно - пред Арбитражния съд за търговски спорове-гр.Бургас, Република България.
 

РАЗДЕЛ IX

Изменения и допълнения на Общите условия

Чл.20. Продавачът може да внася промени в Общите условия по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини. 
Чл.21. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Продавачът се задължава да съобщи на Купувача по заварен договор за тези общи условия, като им даде десет дневен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок Купувач по заверен договор не е заявил писмено, че отхвърля общите условия, същите се считат за приети.